سبک طراحی اسپانیایی استعماری چیست؟

معماری استعماری در آمریکا وقتی از معماری استعماری در آمریکا صحبت می شود ذهن بیشتر به سمت معماری استعماری بریتانیا کشیده می شود. معماری استعماری بریتانیا که پیدایش آن در سواحل شرقی آمریکا رخ داد. و شاید معماری استعماری اسپانیا کمتر به ذهن خطور کند. اما با این حال پای اسپانیایی ها نیز در [...]